Poslední Rožmberkové: Velmoži české renesance

Autor: Jaroslav PÁNEK

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Osudy posledních dvou potomků nejvýznamnějšího šlechtického rodu naší historie. Život Viléma a Petra Voka z Rožmberka zobrazuje autor v kontextu dobových reálií 16. a počátku století 17. Dějiny každodenního života na šlechtickém dvoře a v předbělohorských Čechách. Autor vychází především z rozsáhlé rožmberské korespondence.

Ukázka z knihy

Ve svých dvanácti letech si Vilém z Rožmberka zvolil heslo, které mělo ve zkratce vyjadřovat jeho hlavní životní zásadu. Psal se rok 1547, ale tehdejší žák a chráněnec pasovského biskupa nesáhl po některém z křesťanských úsloví, které by symbolizovalo jeho postoj k náboženství. Nezvolil si ani žádné z citově jímavých nebo útěšných zvolání, v jakých si libovali jeho současníci. Rozhodl se pro starou latinskou sentenci Festina lente – Pospíchej pomalu!, která ve své německé podobě Eile mit Vernunft – Pospíchej s rozumem! odrážela vyhraněný sklon k racionalismu a cílevědomé uvážlivosti.

(s. 26)

PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance. 1. vyd. Praha : Panorama, 1989. 417 s. ISBN 80-7038-006-3.